Zásady ochrany osobních údajů

Stav: 23.06.2024

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Používání webových stránek je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů konkrétní země. které se nás týkají. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako osoba odpovědná za zpracování jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

 • a) osobní údaje

  Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 • c) Zpracování

  Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, uspořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zpřístupnění přenos, distribuce nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, spárování nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference této fyzické osoby. , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí že osobní údaje nebudou přiděleny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Správce nebo Správce údajů

  Osoba odpovědná nebo odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její pojmenování stanovena právem Unie nebo právem členských států.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • i) Příjemci

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 • j) třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli projev vůle dobrovolně daný subjektem údajů informovaně a jednoznačně pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. .

Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Apartmán-Vanessa s.r.o

Bližná 25, Jestřábí III.

382 23 Černá v Pošumaví

Česko

420602724014

E-Mail: 

Cookies / SessionStorage / LocalStorage

Některé z webových stránek používají tzv. cookies, LocalStorage a SessionStorage. To slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Local Storage and SessionStorage je technologie, kterou váš prohlížeč používá k ukládání dat na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Používání cookies, LocalStorage a SessionStorage můžete zabránit provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí cookies mohou být uživatelům tohoto webu poskytovány uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány pro uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Sběr obecných údajů a informací

Webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na web vstoupí dotčená osoba nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace používané k odvrácení hrozeb v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme o subjektu údajů žádné závěry. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto statisticky a s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti vyhodnocujeme, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

Registrace na našem webu

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané dotčenou osobou jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu osoby odpovědné za zpracování a pro její vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který osobní údaje rovněž používá výhradně pro vnitřní potřebu přičitatelné osobě odpovědné za zpracování.

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se ukládá také IP adresa přidělená dotčené osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány na pozadí, že jedině tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. V tomto ohledu je uložení těchto údajů nezbytné pro ochranu osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud je předání za účelem trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů umožňuje správci údajů nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabízet pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování poskytne kterémukoli subjektu údajů na požádání kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje jsou o subjektu údajů uloženy. Dále osoba odpovědná za zpracování na žádost nebo upozornění dotčené osoby opraví nebo vymaže osobní údaje, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti k uchovávání jinak. Všichni zaměstnanci osoby odpovědné za zpracování jsou v této souvislosti dotčené osobě k dispozici jako kontaktní osoby.

Možnost kontaktu přes web

Vzhledem k právním předpisům jsou na stránkách uvedeny informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt na naši společnost a přímou komunikaci s námi, jejíž součástí je i obecná adresa pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané dotčenou osobou budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Funkce komentářů v blogu na webu

Uživatelům nabízíme možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu, který je na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování. Blog je portál spravovaný na webové stránce, obvykle přístupný veřejnosti, na kterém může jeden nebo více lidí nazývaných blogeři nebo weboví blogeři přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, informace o čase vložení komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené subjektem údajů budou uloženy a zveřejněny kromě komentářů zanechaných subjektem údajů. . Dále je také protokolována IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotčená osoba zasláním komentáře porušovala práva třetích osob nebo publikovala nezákonný obsah. Uchování těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona zprostit odpovědnosti. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos nevyžaduje zákon nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.

Gravatar

Pro komentáře se používá služba Gravatar společnosti Automatic. Gravatar porovná vaši e-mailovou adresu a – pokud jste tam zaregistrováni – zobrazí vedle komentáře váš obrázek avatara. Pokud nejste zaregistrováni, nezobrazí se žádný snímek. Je třeba poznamenat, že všichni registrovaní uživatelé WordPress jsou automaticky registrováni také u Gravataru. Podrobnosti o Gravataru: https://de.gravatar.com

Běžné mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to vyžaduje vydavatel evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, které osoba odpovědný za předmět zpracování, byl poskytnut.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne lhůta uchovávání předepsaná evropským direktivním a regulačním orgánem nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány.

Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené poskytovatelem evropských směrnic a nařízení požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli získat bezplatné informace o osobních údajích o ní uložených a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby
  • Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování
  • Existence práva na odvolání u dozorového úřadu
  • pokud se osobní údaje neshromažďují od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
  • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 DS-GVO a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

  Dále má subjekt údajů právo na informaci, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotčená osoba právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – rovněž formou doplňkového prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud je splněn některý z následujících důvodů a zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely nebo jinak zpracovány, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování .
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování .
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje, které byly uloženy, vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec zajistí, aby žádosti o výmaz bylo neprodleně vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 DS-GVO, přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologie a náklady na implementaci, informovat osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že dotčená osoba požádala o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie či replikace těchto osobních údajů od těchto dalších osob odpovědný za zpracování údajů, pokud zpracování není požadováno. Zaměstnanec v jednotlivých případech učiní potřebné kroky.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení použití osobních údajů.
  • Odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení ukládaných osobních údajů, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením získat osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojovém čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, který byl převeden na odpovědnou osobu.

  Dále tím nejsou při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 2 poškozena práva a svobody jiných osob.

  Dotyčná osoba nás může kdykoli kontaktovat za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli právo proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které vychází z čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno e nebo f DS-GVO podat námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  V případě námitky již osobní údaje nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Subjekt údajů má dále právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR námitka, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat přímo kteréhokoli zaměstnance. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na směrnice a nařízení, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které pro ni má právní účinky nebo se jí významně dotýká v obdobném smyslu. způsobem, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členského státu, na které se osoba vztahuje a takové právní předpisy vyžadují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) se provádí s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, zavedeme vhodná opatření k zajištění práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva související s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

Právní základ pro zpracování

čl. 6 písm. DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování vychází z čl. 6 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Podléhá naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. c GDPR. Ve vzácných případech by se zpracování osobních údajů mohlo stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 písm. d DS-GVO.
V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že zájmy, základní práva a základní svobody osoby dotčené nepřevažují. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

Oprávněné zájmy na zpracování sledované správcem nebo třetí stranou

Je zpracování osobních údajů na základě článku 6 písm. f DS-GVO je náš oprávněný zájem provozovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány za předpokladu, že již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

Právní nebo smluvní požadavky na poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky nezaopatření

Vysvětlujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi).
Někdy může být nutné, aby byla uzavřena smlouva, že nám dotčená osoba zpřístupní osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít.
Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů případ od případu objasňuje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by byly, kdyby osobní údaje nebyly poskytnuty.

Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Obecné soubory cookie

Následující soubory cookie patří mezi technicky nezbytné soubory cookie.

Soubory cookie od WordPress

Jméno Účel Platnost
testovací_cookie wordpress Tento soubor cookie určuje, zda bylo v prohlížeči zakázáno používání souborů cookie. Doba uložení: Do konce relace prohlížeče (bude smazáno, když zavřete internetový prohlížeč). Relace
PHPSESSID Tento soubor cookie ukládá vaši aktuální relaci související s aplikacemi PHP a zajišťuje, že všechny funkce této webové stránky založené na programovacím jazyce PHP mohou být plně zobrazeny. Doba uložení: Do konce relace prohlížeče (bude smazáno, když zavřete internetový prohlížeč). Relace
wordpress_akm_mobile Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast správy aplikace WordPress. 1 rok
wordpress_logged_in_akm_mobile Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast správy aplikace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu. Relace
wp-settings-akm_mobile Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast správy aplikace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu. Relace
wp-settings-time-akm_mobile Tyto soubory cookie se používají pouze pro oblast správy aplikace WordPress a nevztahují se na ostatní návštěvníky webu. Relace
od používá se pro A/B testování nových funkcí. Relace
akm_mobile ukládá, zda návštěvník chce vidět mobilní verzi webu. 1 den

WP Statistics

Tento web používá analytický nástroj WP Statistics ke statistickému vyhodnocení přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

Pomocí WP Statistics můžeme analyzovat používání našich webových stránek. WP Statistics zaznamenává mimo jiné Soubory protokolů (IP adresa, referrer, použitý prohlížeč, původ uživatele, použitý vyhledávač) a akce provedené návštěvníky webu na webu (např. kliknutí a zobrazení).

Data zaznamenaná pomocí WP Statistics jsou uložena výhradně na našem vlastním serveru.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymní analýze chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Anonymizace IP adresy
Používáme WP Statistics s anonymizovanou IP. Vaše IP adresa bude zkrácena, aby vám již nemohla být přímo přidělena.

Webová písma Google (místní hosting)

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásady ochrany osobních údajů od společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Web Fonts za účelem jednotného zobrazení písem.

Když vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.

Podrobnosti najdete zde:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs.